Jitsu edge server ver beta / 2023-11-27T08:17:55.000000Z. Configure Jitsu